SPORZĄDZAMY WYCENY NIERUCHOMOŚCI:
  • DLA CELÓW KSIĘGOWYCH
  • DLA CELÓW PRAWNYCH I PODATKOWYCH
  • PRZY ZABEZPIECZANIU WIERZYTELNOŚCI / HIPOTEK
  • DLA CELÓW TRANSAKCYJNYCH

Znajdź ofertę

Szanowni Państwo,


Jesteśmy niezależną firmą specjalizującą się w wycenach nieruchomości, majątku przedsiębiorstw oraz maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem.

Wykonujemy operaty szacunkowe oraz inne opracowania dla klientów indywidualnych, przedsiębiorstw, a także na zlecenie banków i innych instytucji finansowych. Pomagamy w kontaktach z bankami i administracją publiczną. Nasze operaty szacunkowe mogą być podstawą udzielenia kredytu, a także stanowić dowód w postępowaniu sądowym i administracyjnym.

Posiadamy uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Zobacz uprawnienia

Nieruchomości komercyjne, w tym hotele, wyceniamy na terenie całego kraju.

Nieruchomości mieszkalne wyceniamy na terenie aglomeracji warszawskiej, a ze względu na lokalizację biura w szczególności w powiecie piaseczyńskim i ościennych.

Naszą pracę wykonujemy rzetelnie i terminowo.

Zapraszamy:


ico-1+48 662 061 618


ico-2biuro@propertiesgroup.pl

Aktualności

Gdańsk z najwyższą rentownością najmu mieszkań

Gdańsk z najwyższą rentownością najmu mieszkań

18.03.2016
Zgodnie z obliczeniami Homebroker i Domiporta.pl najbardziej opłaca się zakup mieszkania na wynajem w Gdańsku (stopa kapitalizacji netto 5,64%). Na drugim miejscu jest Warszawa, która jest też największym i najbardziej płynnym rynkiem.


więcej
Home Broker i Domiporta.pl od 2010 r. prowadzą badania rentowności inwestycji w zakup mieszkań na wynajem.

Autorzy badania przyjęli do metodologii przyjęli:
- ceny sprzedaży z informacji o transakcjach Home Broker i Open Finance
- stawki czynszu z ofert Domiporta.pl (ponieważ są to stawki ofertowe obniżono je o 5%)
- średnioroczny przestój w najmie w wysokości 1,5 miesiąca
- zryczałtowaną stawkę podatku dochodowego w wysokości 8,5%

Z badania wynika, iż najwyższą stopę zwrotu da zakup mieszkania w Gdańsku (rentowność netto 5,64%, czyli niemal 18-letni okres zwrotu).

Na drugim miejscu uplasowała się Warszawa (rentowność netto 5,27%, to jest 19-letni okres zwrotu), która pozostaje największym i najbardziej płynnym rynkiem mieszkań.

Średnio dla dużych ośrodków miejskich stopa zwrotu wyniosła 4,78%, czyli 21-letni okres zwrotu z inwestycji.

Trzeba jednak pamiętać, że są to średnie wartości dla całego rynku mieszkań i przy konkretnej inwestycji należy wykonać bardziej skonretyzowane obliczenia.

Źródlo Domiporta.pl, dane z XI 2015 r.

Nowe stawki podatku od nieruchomości

Nowe stawki podatku od nieruchomości

07.01.2016
Od 1 stycznia 2016 roku zmieniły się maksymalne stawki podatku od nieruchomości
więcej

W 2016 r. obowiązywać będą zmienione maksymalne stawki podatku od nieruchomości ogłoszone przez Ministra Finansów obwieszczeniem z 5 sierpnia 2015 r.
Poniżej podajemy zmienione stawki:

- od budynków mieszkalnych (lub ich części) - 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

- od budynków (lub ich części) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 22,86 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

- od budynków (lub ich części) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

- od budynków (lub ich części) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

- od pozostałych budynków (lub ich części), w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

- od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,89 zł od 1 m2 powierzchni,

- od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,47 zł od 1 m2 powierzchni,

„Ustawa krajobrazowa” opodatkowuje tablice reklamowe

„Ustawa krajobrazowa” opodatkowuje tablice reklamowe

04.11.2015
W połowie września weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U. z 2015 r. poz. 774), zwana potocznie „ustawą krajobrazową”.
Wprowadza ona istotne zmiany dotyczące reklam.
więcej
W połowie września weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U. z 2015 r. poz. 774), zwana potocznie „ustawą krajobrazową”.
Wprowadza ona istotne zmiany dotyczące reklam.
Po pierwsze ustawa wprowadza zmiany w Prawie budowlanym – od nowelizacji budowlą będzie również wolnostojąca, trwale związana z gruntem tablica reklamowa oraz urządzenie reklamowe. Konsekwencją tego przepisu jest opodatkowanie wolnostojących reklam podatkiem od nieruchomości (od wartości budowli).
Równocześnie w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych pojawia się nowa opłata za reklamy (wyszczególniono reklamę, tablicę reklamową, urządzenie reklamowe i szyld), jeśli będzie znajdowała się na terenie, dla którego obowiązują zasady i warunki sytuowania obiektów malej architektury. Wysokość opłaty ustalać będzie Rada Gminy w drodze uchwała, jednakże ustawa wskazuje maksymalne stawki – cześć stała to max. 2,5 zł za dzień, oraz część zmienna uzależniona od wielkości instalacji to 0,2 zł za mkw powierzchni reklamy na jeden dzień.
Jednocześnie na poczet opłaty reklamowej będzie można zaliczyć płacony za nią podatek od nieruchomości.